Điều khoản dịch vụ

Cảm ơn bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Đây là trang web tổng hợp các trò chơi và phân loại để người dùng dễ dàng tìm kiếm và chơi các trò chơi yêu thích, nguồn tổng hợp game chính từ gamedistribution.com. Bằng việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đang đồng ý với các điều khoản này. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản:

- Bằng việc truy cập hay sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản Dịch vụ này. Bạn cũng xác nhận rằng bạn ít nhất 14 tuổi hoặc nếu bạn dưới 14 tuổi, bạn có sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, những người này sẽ chịu trách nhiệm về việc tuân thủ Điều khoản Dịch vụ này của bạn

- Bạn có thể chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi nếu bạn không đồng ý tuân thủ các Điều khoản Dịch vụ này hoặc bất kỳ Điều khoản Dịch vụ nào trong tương lai do chúng tôi quy định.

- Trang web của chúng tôi có thể chứa nội dung của bên thứ ba và liên kết đến các trang web khác. Chúng tôi không xác nhận, tài trợ, giới thiệu, hoặc chấp nhận trách nhiệm về bất kỳ Trang web liên kết nào. Ngoài ra, Trang web liên kết không thuộc sự kiểm soát của Chúng tôi, và Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thực hành về quyền riêng tư của Trang web liên kết, bao gồm nhưng không giới hạn, các liên kết chứa trên Trang web liên kết hoặc bất cứ thay đổi hoặc cập nhật nào đối với Trang web liên kết.

- Bạn thừa nhận và đồng ý rằng tất cả Quyền sở hữu trí tuệ trong các trò chơi thuộc về bên thứ 3, nơi nguồn chúng tôi tổng hợp các trò chơi.